ASHOKA HOUSE

House Capt: Agrasar Yadav

House Capt: Aarti

Sports Capt
Discipline Capt
CCA Capt
Shivraj Pawar
Vaibhav Choudhary
Sarthak Jadhav
Arushi Chaodhary
Kalash Rani
Harshada Patil

PRATAP HOUSE

House Capt: Adamya Kalkal

House Capt: Gauri

Sports Capt
Discipline Capt
CCA Capt
Shourya Bhattad
Yash Nikumbh
Piyush Mandale
Sakshi Deshmukh
Ruchika Patil
Lakxmi Rawal

RANJIT HOUSE

House Capt: Anubhav Raj

House Capt: Advika Sharma

Sports Capt
Discipline Capt
CCA Capt
Mani Singh
Mohan Keishav
Vinayak Vannur
Monika Verma
Amrita Bharti
Akshara Mishra

SHIVAJI HOUSE

House Capt: Hardik Raj

House Capt: Vikasha Gawala

Sports Capt
Discipline Capt
CCA Capt
Shrey Narein
Anirudh Yadav
Nikhil Yadav
Supragya
Roshani
Divya Porje