Ashoka House Captains

Aryan Dhawale

Rishita Sangalage

Pratap House Captains

Shushant Shinde

Ananya ES

Ranjit House Captains

Sarthak Pawar

Siddhi Singhar

Shivaji House Captains

Yash Raj

Shahin Rahman