Ashoka House Captains

Pratik Patil

Rashi

Pratap House Captains

Parth

Ardhra Anil

Ranjit House Captains

Ayush Kumar

Swarna Manjari

Shivaji House Captains

Aman Yadav

Ritika